VIDEO HƯỚNG DẪN THANH NHẠC & VIDEO HỌC VIÊN 

 

 

   
   

Học viên: Mỹ Duyên
IMG_0910[1].JPG (2.89 MB) 

Học viên: Ngọc Hân

IMG_0926[1].JPG (1.22 MB)

Học viên: Tuyết Hoa

IMG_0955[1].JPG (3.07 MB)

Học viên: Ngọc Phượng (U50)

IMG_0980[1].JPG (1.89 MB)

IMG_0985[1].JPG (1.60 MB)

Học viên: Minh Thái

IMG_0828.JPG (127 KB)

Học viên: Đông Kiệt

IMG_0988.JPG (2.81 MB)

Học viên: Phạm Duy

IMG_0993.JPG (1.35 MB)

Học viên: Hồng Thủy

IMG_0999.JPG (2.83 MB)

Học viên: Cẩm Vân Q.8

IMG_1097.JPG (1.74 MB)

Học viên: Mỹ Châu

IMG_1072.JPG (2.13 MB)